fredag 20 juni 2008

Svar från Mona Sahlin (via ombud)

Hej! Tack för ditt mail. Mona Sahlin har tagit del av ditt brev och jagharfått hennes förtroende att svara på det.Det är av stor vikt att Sverige har en väl fungerandeunderrättelseverksamhet för att upprätthålla vår militäraalliansfrihet ochsäkerställa Sveriges säkerhet.Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brettspektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vibehöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för desvenskamän och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fredoch säkerhet.Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild merkomplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen motmilitäraincidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnasberedskap för andra hot som t.ex. terrorism.Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kanmötadagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat denborgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamhetenriskerarden att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisensansvaroch verksamhet.En central del av underrättelseverksamheten sköts av FörsvaretsRadioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom denborgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttjasignalspaning genom tillgång till kabel. Regeringens förslag haremellertidflera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerarintegritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls intedekrav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten.De förslag som regeringen lämnar om att FRA ska få tappa av trafik ikablarrymmer möjligheter till starkt integritetskränkande åtgäder riktade motenskilda, vilket kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier och ettlånggående integritetsskydd. Detta uppfyller inte regeringen i sittförslag.Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar menregeringenvalde att gå vidare på egen hand. Integritetsskyddet är inte godtagbartiregeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget.Har du andra frågor om vår politik så är du välkommen att höra av digtilloss igen.Med vänliga hälsningarSocialdemokraterna (S)var Direkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.