fredag 20 juni 2008

Svar från Carl B Hamilton (lite typigt mot slutet..)

FRA kompromissen kan inte duga för alla kritiker. I folkpartiets riksdagsgrupp var flera ledamöter tveksamma till liggande förslag om signalspaning (FRA). Gruppdynamiken blev hög: resan fram till den lösning som nåddes i går kväll gick från kritik och ibland sprakande "ego-fokus", över till koncentration på sakfrågan, produktion av ändringsförslag och utbrett lågmält "vi-fokus". Alla var inte kritiska mot liggande förslag, som ju gruppen accepterade för ett år sedan. Några ledamöter gjorde dock en jobbig tolvtimmarsresa från dålig nattsömn, bekymmer och oro kl 9.00 till konstruktiv acceptans och lättnad kl 21.00. Många var, och är, svårt klämda mellan å ena sidan uppgiften som ansvarstagande ledamot för hela Sverige, och - å andra sidan - omvärldens och hemmafrontens inte sällan snävt avgränsade perspektiv på säkerhets- och skyddsfrågorna, i kombination med en förenklad eller oriktig kritik av det fram till idag liggande FRA-förslaget. Allianspartiernas lösning blev att FRA-förslaget får gå ett varv till i riksdagen (återremitteras till utskott) och beställningar görs av riksdagen hos regeringen om mer och bättre integritetsskydd före och under signalspaning. Genom att allianspartierna blev eniga om förslag till förstärkt integritetsskydd kunde folkpartiets riksdagsgrupp enkelt och med en enkel acklamation besluta att rösta ja till förslaget om återremiss till utskottet och om att rösta ja till ett FRA-förslag med förstärkt integritetsskydd. Ändringarna är substantiella: En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivningen för signalspaning Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn när beslut fattas om inriktningen av spaning, En domstolsliknande nämnd ska fatta beslut om huruvida lagens definition av "synnerliga omständigheter" föreligger vid eventuell sökning på person. (Sökning sker normalt på företeelser och inte person.) Regeringen kommer sålunda till hösten i förslag till riksdagen att komplettera hanteringen av den nya signalspaningslagen med följande åtgärder: Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 - som redan ligger i förslaget - följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen kommer därför en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Med ett särskilt regeringsuppdrag kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet. Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationenen 2011. Kommittén, som kommer att verka i tillägg till det integritetsskyddsråd som redan fanns förslag om, inrättas vid FRA. Den kommer också att verka i tillägg till Försvarets underrättelsenämnd (FUN) och Datainspektionens granskande verksamhet. Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs, dels om formerna för tillståndsprövningen behöver utvecklas, dels frågan om tillämpningen av oberoende granskning. Kommittén ska också tillsätta ett integritetsskyddsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. Kommittén kommer ha möjlighet att lägga förslag som kan behandlas våren 2010. Riksdagen ger därtill regeringen följande uppdrag: 1. Utskottets kompletteringar från behandlingen förra våren tas in. 2. En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas, och den ska pröva tillståndsgivningen (de uppgifter som i liggande förslag vilar på FUN). 3. Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid beslut om inriktningen av signalspaningen. 4. Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida "synnerliga omständigheter" föreligger för sökning på person. När man som jag läser hundratals mail från personer som kritiserar FRA-spaningen är den i förbluffande många fall grundad på en total oförståelse för att det alls behövs signalspaning för att skydda Sverige mot hot, för att eliminera hot innan de sätts i verket, inklusive anslag mot t ex svensk trupp utomlands. Inga tillägg som ovan räknas som förbättringar hos dessa personer. Endast avskaffande av FRA och annan spaning duger. Dessa personer går inte att nå eller övertyga eftersom de inte accepterar själva utgångspunkten att det finns ett behov av att skydda svenska medborgare och Sverige. Många ser inte heller, i motsats till mig, utvecklingen i Ryssland som ett mångfacetterat och växande hot, med full kapacitet om några år. Men? Hur många av dagens mailförfattare och FRA-kritiker skulle ha skickat kritiserande mail till oss i riksdagen den dag det avslöjats att svenskar skadats eller dödats i attentat eller strid, därför att ingen fångat upp signaltrafiken som hade kunnat avslöja hotet? Säkert skulle en hel del - inte alla! - åter skicka tvärsäkra mail. Flitiga bloggare skulle förfasa sig över ineffektivitet, och kräva ministrars avgång. Men försent, naturligtvis. Tänkte inte på det, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.