fredag 20 juni 2008

Konversation med Staffan Danielsson

Hej. Här mitt svar på de ca 900 mail – som säkert blir fler - som jag tänker besvara (förutom de som är rent förolämpande och som uttalar direkta hot), med stor respekt för Era synpunkter och Ert engagemang. Detta även inlagt på min blogg (www.staffandanielsson.blogspot.com), där jag fortsätter debatten. Det har varit mycket intensiva dagar och nätter de två senaste dygnen (16-18 juni). Diskussioner med vår riksdagsgrupp, med enskilda ledamöter, mellan allianspartierna. Några väl kända riksdagskollegor som slåss för integriteten och de liberala idéerna med stor glöd och kraft - Fredrick och Annie - lyckades under denna avgörande tid nå förståelse hos vår riksdagsgrupp och denna sedan hos alliansen för att redan nu få igenom ytterligare förbättringar till skydd för integriteten i den signalspaningslag som klubbades den18 juni. Jag tycker det är så orättvist och trist att de i många epost och bloginlägg nu drabbas av okvädingsord och ändå värre. (eftersom en del tycker att endast en helt avvecklad signalspaning är godtagbar). Jag uppskattar en frisk och livlig debatt, men jag tar avstånd från hotelser och kränkande personangrepp och där hoppas jag att vi är överens. Jag arbetade igenom mitt inlägg i den sista avgörande riksdagsdebatten och försökte med stor respekt för den intensiva debatten och det starka engagemanget i bloggvärlden (800 epost på de senaste två dagarna) summera varför jag och centerpartiet ändå accepterar signalspaning med de starka åtgärder till skydd för integriteten som vi lyckats bygga in. Läs gärna hela debatten på www.riksdagen.se. Herr Talman Riksdagen fattar viktiga beslut i många olika frågor. Den mycket allvarliga fråga som vi nu ska besluta om – signalspaning för försvarsunderrättelseändamål – handlar dels om Sveriges säkerhet, dvs rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot som t ex militära konflikter, internationell terrorism och kvalificerade IT-relaterade hot mot samhällets viktiga infrastrukturer. Samtidigt handlar denna fråga också om hur mycket av inskränkningar i den personliga integriteten som vi kan acceptera i vårt demokratiska samhälle. Detta är som alla förstår en mycket svår avvägning att göra och ett sätt vore givetvis att av integritetsskäl avveckla all signalspaning. Att göra så vore en mycket radikal åtgärd så som världen tyvärr har sett ut och ser ut idag. Sex av riksdagens 7 partier liksom länderna i vår omvärld har alla gjort bedömningen att signalspaning är ett nödvändigt ont för att kunna skydda medborgarnas säkerhet. För oss i centerpartiet är denna fråga svår och påfrestande eftersom vi brinner för den personliga integriteten och driver den på alla områden. Samtidigt har vi också alltid stått upp för att värna Sveriges säkerhet. Vi stod därför bakom den proposition som regeringen lämnade till riksdagen våren 2007. Signalspaning ska få utföras under strängt reglerade former för att skydda landet mot allvarliga yttre hot. I förslaget hade ett antal åtgärder till skydd för den personliga integriteten byggts in, mycket genom centerpartiets påverkan. Under riksdagsbehandlingen förra året tillfördes flera åtgärder, bl a ska en kontrollstation redan år 2011 utvärdera den nya lagen och mot bakgrund av erfarenheterna kunna föreslå förändringar (vårt förslag). Den senaste tiden har debatten kring den nya lagen ökat i intensitet, både på internet och i media. Det har varit en kraft och ett engagemang i diskussionen, och detta är värt all respekt. Debatten har satt spår in i riksdagen, som det ska vara i en demokrati, och de senaste dagarna har vi i centerpartiet och våra allianskamrater haft en intensiv och levande diskussion kring de starka önskemålen från enskilda riksdagsledamöter att tillfoga ytterligare förstärkningar för den personliga integriteten i det beslut som vi snart ska fatta. I centerpartiets riksdagsgrupp – och i dialog med många medlemmar – har vi varit beredda att redan nu ta vara på några av de goda förslag som förts fram sedan en tid i den livliga debatten. Denna öppenhet har funnits i alla alliansens partier och vi har enats om att tillföra ett antal nya instrument som redan vid lagens ikraftträdande kan vara på plats. Viktiga förstärkningar är att en ny myndighet bildas som ska ge tillstånd till den signalspaning som får bedrivas, att datainspektionen med landets främsta integritetsexperter får ett särskilt uppdrag att följa verksamheten vid Försvarets Radioanstalt och att en kommitté av parlamentariker också ska följa FRAs verksamhet och överväga ytterligare integritetsskyddande åtgärder inför kontrollstationen. Vi understryker också genom tillkännagivanden till regeringen vikten av dessa och de förra året tillförda förslagen. Eftersom oppositionens partier talat för ytterligare åtgärder i betänkandet och för tillkännagivanden borde de välkomna dessa. Jag vill än en gång understryka att detta är en allvarlig och svår fråga där regering och riksdag måste göra en avvägning mellan sitt ansvar för att skydda landet och medborgarna från allvarliga yttre hot, och allas vår rätt till så lite intrång som möjligt i vår frihet och personliga integritet. Jag har stor respekt för de engagerade medborgare och ledarsidor som främst fokuserar på integriteten och vill att Sverige helt ska avstå från signalspaning. Allians för Sverige och en bred riksdagsmajoritet är överens om att den här lagen tyvärr behövs, som vår värld ser ut. Signalspaningen behöver regleras och utsträckas till tråd, men vi har under resans gång byggt in många instrument till skydd för integriteten. .................................Läs gärna min enkla blogg; http://staffandanielsson.blogspot.com..................................Staffan Danielsson Riksdagsledamot för centerpartietfrån Östergötland


Svar:

Hej Staffan och tack för ditt svar!

Jag förstår att du har bråda dagar med alla mail som kommit in och jag beklagar att det finns de som inte kan hålla god ton i en saklig debatt. För att lätta din börda vill jag påtala att du inte behöver svara på detta mail men jag skulle uppskatta om du läste det i lugn och ro i hängmattan och funderade på vad historien visar när det gäller övervakning och hur den kan missbrukas.


Det är inte så mycket en fråga om hur FRA-propositionen är utformad med sina kontroller och spärrar för att skydda den enskildes integritet, som att ni nu har gett en myndighet ett skarpladdat vapen med pipan riktad mot era egna väljare.

Det är en gräns som har passerats där fältet är fritt för framtida åsiktsregistrering och personförföljese.

Låt mig ge några exempel på varför denna lag är farlig:

-IB-affären: Mer behöver väl egentligen inte tilläggas. Nya tider, nya möjligheter.

-Mordet på Anna Lindh: Personer med tillgång till känsliga register kontrollerade hennes sjukjournal. Detta sker dagligen i strid mot reglerna. Det var egentligen enbart för att man kontrollerade just detta fall som det uppdagades. Polisen begärde, och fick, göra slagning mot PKU registret. Detta register skulle endast användas i forskningssyfte och var därför accepterat av folket. Nu vet vi att det inte är sant. Det har även funnits fall där poliser gjort slagningar i belastningsregistret mot vänner och bekanta utan annat skäl än nyfikenhet.

-Mordet på Olof Palme: Polisen gick länge på ”kurdspåret”. Hur många oskyldiga hade granskats och undersökts med hjälp av FRA om detta hade hänt idag? Vad hade konsekvensen blivit för oskyldiga medborgare som drabbats av detta misstag från polisen?

-Bo Baldersson: En okänd författare som skrev deckare om händelser i regeringskansliet. Många var övertygade om att det rörde sig om en läcka på hög nivå. Med dagens möjligheter till avlyssning hade hela regeringen garanterat blivit avlyssnad och granskad, även den privata trafiken i hemmet. Det visade sig senare att all information som använts i böckerna fanns allmänt tillgänglig för den som var intresserad.

-FBI under J. Edgar Hoover. Hoover hade personligen tillgång till allt data som samlades in av FBI och skapade sin egen lilla databas över nyckelpersoners smutsiga byk. Detta satte skräck i hela den Amerikanska politiken. Han använde även FBI:s resurser till att registrera up till 12.000 personer som blev misstänkta till följd av hans egen uppfattning om vad som var rätt och fel.

-STASI Jag tänker inte ens kommentera den regimen.
-KGB Samma som ovan.

Jag menar inte att vi har nått fram till något som är direkt farligt för medborgarna i Sverige just nu men Ni har satt ihop vapnet, laddat magsinet och bara säkringen är kvar.

Det behövs nu bara små korrigeringar i sammansättningen av kontrollerande myndighet, fel personer på fel plats eller små ändringar i de parametrar som utgör sökningarna för att vi skall få en övervakning utan dess like!

Det finns indikationer och konkreta bevis för att FRA redan nu bedriver avlyssning i strid med de regler som funnits sedan tidigare och alltså i strid med Svensk lag och författning. I viss mån är den nya propositionen helt enkelt en legalisering av detta brott.
Finns det någonting överuvudtaget som skulle kunna hindra dem från att bryta även mot de nya reglerna? Det har ju gått att göra helt ostraffat sedan tidigare!

Jag är helt säker på att du anser dig vara en hederlig och god medborgare som det aldrig skulle finnas skäl att avlyssna. Är det då OK om jag sätter upp mikrofoner i ditt hem?
Jag lovar att inte lyssna om det inte finns mycket goda skäl och jag kan till och med tänka mig att ringa en tredje part varje gång jag offentligt vill använda mig av dem. Dom kommer naturligtvis vara på hela tiden men jag lovar att inte tjuvlyssna,spela in eller sprida något av det jag kanske råkar höra. Du har mitt ord!

-Varför inte?

Ha en trevlig midsommar och en skön sommar!

Mvh; Röstberättigad medborgare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag försöker vara saklig i mina texter även om jag kan glida iväg lite ibland. Försök göra samma sak i dina kommentarer.